*

لیست قیمت لگراند


 

کد فنی شرح قیمت
ترانک 50*105 (درب 65)
10424 ترانک 50*105 314,020
10740 سه راهی 227,200
10786 گوشه تخت 288,400
10619 گوشه خارجی 222,040
10605 گوشه داخلی 159,460
10700 مسدود کننده 62,160
10582 پارتیشن جدا کننده 71,820
10696 قطعه اتصال بدنه 29,680
10801 قطعه اتصال درب 61,600
10952 کادر دو ماژول 61,880
10954 کادر چهار ماژول 91,560
10956 کادر شش ماژول 129,500
10958 کادر هشت ماژول 154,980
ترانک 50*105 (درب 85)
10422 ترانک 50*105 233,240
10522 درب نرم 122,220
10732 سه راهی 429,660
10785 گوشه تخت 333,900
10622 گوشه خارجی 162,540
10602 گوشه داخلی 170,800
10702 مسدود کننده 69,300
10582 پارتیشن جدا کننده 71,820
10692 قطعه اتصال بدنه 30,940
10802 قطعه اتصال درب 65,240
10992 کادر دو ماژول 66,780
10994 کادر چهار ماژول 98,140
10996 کادر شش ماژول 141,820
10998 کادر هشت ماژول 164,220
ترانک 50*195
10452 ترانک 50*195 536,760
10522 درب نرم 122,220
10472 درب 118,440
10732 سه راهی 429,660
10792 گوشه تخت 1,050,560
10635 گوشه خارجی 371,840
10606 گوشه داخلی 372,540
10707 مسدود کننده 169,120
10582 پارتیشن جدا کننده 71,820
10691 قطعه اتصال بدنه خاری 29,400
10692 قطعه اتصال بدنه چسبی 30,940
10802 قطعه اتصال درب 65,240
10992 کادر دو ماژول 66,780
10994 کادر چهار ماژول 98,140
10996 کادر شش ماژول 141,820
10998 کادر هشت ماژول 164,220
ترانک 50*150
10427 ترانک 50*150 588,980
10732 سه راهی 429,660
10789 گوشه تخت 839,020
10635 گوشه خارجی 371,840
10606 گوشه داخلی 372,540
10703 مسدود کننده 155,260
10742 پارتیشن جدا کننده 118,440
10691 قطعه اتصال بدنه 29,400
10801 قطعه اتصال درب 61,600
10952 کادر دو ماژول 61,880
10954 کادر چهار ماژول 91,560
10956 کادر شش ماژول 129,500
10958 کادر هشت ماژول 154,980
ترانک 50*80
10462 ترانک 50*80 با درب 282 , 660
10412 ترانک 50*80 185 , 780
10521 درب نرم 65 97 , 160
10735 سه راهی 431 , 340
10767 گوشه تخت 335 , 020
10622 گوشه خارجی 162 , 540
10602 گوشه داخلی 170 , 800
10722 مسدود کننده 95 , 900
10582 پارتیشن جدا کننده 71 , 820
10691 قطعه اتصال بدنه 29 , 400
10801 قطعه اتصال درب 61 , 600
10952 کادر دو ماژول 61 , 880
10954 کادر چهار ماژول 91 , 560
10956 کادر شش ماژول 129 , 500
10958 کادر هشت ماژول 154 , 980
مکانیزم های لگراند
77210 پریز برق ارت دار 104,580
77214 پریز برق ارت دار قرمز 171,080
50299 ضامن پریز UPS 15,820
677126 پریز برق ارت دار سبز 137,760
677127 پریز برق ارت دار نارنجی 138,320
77505 پریز برق ارت دار MK 212,940
677110 کلید تک پل پهن 97,860
677111 کلید تک پل تبدیل پهن 102,480
677100 کلید تک پل باریک 88,620
77040 شاسی زنگ پهن 118,720
77030 شاسی زنگ باریک 114,100
78786 پریز TV-SAT-R 451,360
677137 پریز آنتن میانی 266,980
677138 پریز آنتن انتهایی 266,980
677135 پریز TV-SAT-R 498,680
76561 پریز شبکه باریک LCS2/CAT6 199,080
76564 پریز شبکه پهن LCS2/CAT6 235,340
76551 پریز شبکه باریک LCS2/CAT5e 153,860
76554 پریز شبکه پهن LCS2/CAT5e 162,960
78730 پریز تلفن باریک 104,020
78731 پریز تلفن پهن 149,380
78761 پورت USB 926,800
پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email